Målsättning

Åsele Gårds målsättning

Vår målsättning inom Åsele Gård är att ge ungdomarna en lugn och strukturerad vistelse med meningsfullt innehåll. För att uppnå detta arbetar vi utifrån ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Det innebär att personalen på boendet ser ungdomarna som resurstarka individer som vill bli självständiga i det svenska samhället. Boendets arbetsätt bygger vidare på teamarbete där konsensustänkande präglar verksamheten. Teamarbetet leds av föreståndaren. Varje ungdom får en mentor/kontaktperson.

 

Vårdplan

Individuell vårdplan upprättas av socialtjänsten

Genomförandeplan

Genomförandeplan upprättas med ungdomen.

Dokumentation

Dokumentation sker enligt SOL.

Hälsotillstånd

Personalen på boendet är uppmärksam på ungdomens hälsotillstånd. Ungdomen erbjuds allmän hälsokontroll samt vid behov läkarvår och tandvård.

Boende

Personalen ska försöka skapa en familjelik trygg hemmiljö där varje anställd kan bli en förebild som kan finnas tillhands. Det ska också finnas utrymme att lyssna både i det aktiva familjelivet och/eller i samtal i enrum med ungdomen. Personalen ska avgöra i vilket forum ungdomens problem behöver diskuteras. Ungdomen ska mötas med respekt och värdighet.


Skola

Personalen ska uppmuntra ungdomarna i skolarbetet och hjälpa till med läxor. Att hjälpa ungdomen att förstå svensk skolas värdegrund är en nyckeluppgift.

Fritid

Ungdomarna ska stöttas i en meningsfull fritid där intressen kan utvecklas. Samarbete med föreningslivet är en viktig del av vår verksamhet.

Åsele Gård


God man/vårdnadshavare

Det är viktig att samarbetet med ungdomens godeman och särskilt förordnad vårdnadshavare fungerar. Boende och gode männen/vårdnadshavarna är att betrakta ungdomens garant för en god och rättvis behandling.


Tolkanvändning

För att säkerhetsställa gemensam förståelse kommer det att vara nödvändigt att arbeta med tolk. Att bli bli förstådd samt göra sig förstådd är en grundläggande rättighet som regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Tolk bokas genom tolk Tolkjouren i samråd med personal. Boendet kommer att ha högtalartelefon i samtalsrum.

Åsele GårdBoendestandard hos Åsele Gård

Hos oss på Åsele Gård bor ungdomarna i eget rum med dator. Det finns särskilda TV-rum, biljardrum och utrymme för TV-spel. Det finns tillgång till hygienutrymmen och tvättstuga.

Personalen på boendet ansvarar tillsammans med ungdomen att hans/hennes kläder tvättas regelbundet samt att mindre lagning på kläderna utförs. Åsele Gård ansvara för att lokalerna är städade så att rimliga krav på hygien och trivsel upprätthålls. På boendet finns personal dygnet om.

Åsele Gård

Åsele Gård

Måltider

Boendet serverar frukost, lunch och middag. Måltiderna planeras, förbereds och tillagas av personalen och i förekommande fall av eller tillsammans med ungdomen.

Särskild hänsyn tas till religiösa eller kulturella krav på livsmedel. Särskilda högtider och riter ska respekteras och tillgodoses vid måltidsplaneringen.


Resor

När ungdomar vistas på annan plats än på boendet så är det juridiskt sätt  godeman/vårdnadshavare som har ansvaret. Därför är det viktigt att godeman/vårdnadshavare är informerade och godkänner resa som ska göras.